Jaarrekening

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld

Begroot
Lasten

Begroot
Baten

Begroot
Saldo

Realisatie
Lasten

Realisatie
Baten

Realisatie
Saldo

T01

Bestuur

3.618

0

-3.618

3.783

544

-3.239

T02

Burgerzaken

3.824

1.162

-2.662

3.951

1.194

-2.756

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

2.412

1.646

-766

2.143

1.759

-385

T04

Overhead

33.885

140

-33.745

32.722

230

-32.492

T05

Treasury

145

3.307

3.162

367

3.391

3.024

T061

OZB Woningen

253

9.257

9.005

280

9.229

8.948

T062

OZB Niet-woningen

190

4.809

4.619

155

4.673

4.518

T063

Parkeerbelasting

117

267

149

130

246

116

T064

Belastingen overig

230

530

299

281

507

226

T07

Algemene en overige uitkeringen

0

143.914

143.914

0

146.407

146.407

T08

Overige baten en lasten

-100

0

100

157

0

-156

T09

Vennootschapsbelasting

30

0

-30

68

0

-68

T010

Mutaties reserves

36.105

42.518

6.413

34.624

39.508

4.884

T012

Onvoorziene uitgaven

100

0

-100

0

0

0

T11

Crisisbeheersing en brandweer

6.364

0

-6.364

6.279

0

-6.279

T12

Openbare orde en veiligheid

2.778

252

-2.526

2.857

204

-2.653

T21

Verkeer en Vervoer

10.857

351

-10.507

9.910

885

-9.025

T22

Parkeren

693

41

-651

634

48

-586

T23

Recreatieve havens

142

27

-115

66

5

-61

T25

Openbaar vervoer

66

0

-66

61

0

-61

T31

Economische ontwikkeling

1.670

815

-856

1.436

924

-511

T32

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

74

0

-74

82

52

-31

T33

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

97

82

-14

74

59

-15

T34

Economische promotie

483

379

-105

363

485

122

T41

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

0

0

0

T42

Onderwijshuisvesting

4.197

115

-4.082

4.134

14

-4.120

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.397

2.576

-1.821

4.332

2.704

-1.628

T51

Sportbeleid en activering

1.154

59

-1.095

1.032

108

-924

T52

Sportaccommodaties

5.363

1.994

-3.369

5.169

1.864

-3.305

T53

Cultuurpres.,productie&participatie

1.126

92

-1.034

988

120

-868

T54

Musea

1.158

51

-1.107

1.018

58

-960

T55

Cultureel erfgoed

525

0

-525

439

0

-439

T56

Media

2.232

269

-1.963

2.186

285

-1.901

T57

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

8.625

612

-8.012

9.498

1.720

-7.778

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

16.024

4.575

-11.449

14.775

5.105

-9.670

T62

Wijkteams

2.856

80

-2.776

2.836

188

-2.648

T63

Inkomensregelingen

44.451

30.767

-13.684

45.025

30.662

-14.363

T64

Begeleide participatie

3.724

0

-3.724

3.734

39

-3.694

T65

Arbeidsparticipatie

5.156

558

-4.598

5.132

410

-4.722

T66

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

2.392

3

-2.389

2.335

12

-2.323

T671

Maatwerk dienstverlening 18+

13.446

570

-12.876

13.760

498

-13.263

T672

Maatwerk dienstverlening 18-

21.577

0

-21.577

21.533

-18

-21.551

T681

Geëscaleerde zorg 18+

540

0

-540

546

1

-545

T682

Geëscaleerde zorg 18-

3.065

136

-2.929

2.865

136

-2.729

T71

Volksgezondheid

3.017

127

-2.890

3.075

127

-2.949

T72

Riolering

4.720

7.665

2.945

4.665

7.424

2.759

T73

Afval

9.911

13.172

3.260

9.988

13.280

3.291

T74

Milieubeheer

2.531

0

-2.531

2.129

58

-2.071

T75

Begraafplaatsen en crematoria

978

1.047

68

1.098

1.077

-21

T81

Ruimte en leefbaarheid

4.099

1.070

-3.029

3.365

548

-2.817

T82

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

8.789

8.789

0

9.633

7.266

-2.367

T83

Wonen en bouwen

5.215

3.948

-1.266

4.850

2.477

-2.374

Saldo van lasten en baten

285.301

287.771

2.470

280.563

286.511

5.949

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25