Paragrafen

Duurzaamheid

De gemeente wil grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. In 2022 zijn plannen gemaakt om dit voor de komende jaren verder op de rit te zetten met een nieuw Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2027.

In 2022 is de uitvoering van de Transitievisie Warmte (TVW) gestart in de wijk De Heuvel/Amstelwijk. De eerste wijkgesprekken zijn gevoerd en de VvE's worden begeleid om te komen tot een verduurzamingsaanpak. Ook de VvE’s in andere wijken worden ondersteund door o.a. VvE-café’s en workshops  over de aanpak van verduurzamingsmaatregelen binnen een VvE. Gemeentebreed zijn webinars en een inkoopactie gehouden. Dit was met honderden deelnemers en aanvragen zeer succesvol.  In diverse wijken zijn teams van Buurkracht actief om te begeleiden in verduurzamingsinitiatieven.
Extra aandacht is besteed aan het nieuwe thema energiearmoede zoals de aanpak van een aantal (gespikkelde) corporatiecomplexen en een plan van aanpak energiearmoede.
De subsidieregeling isolatie en groendak is volledig benut waardoor weer flinke stappen zijn gezet in het verduurzamen van de woningen. De notitie Duurzaam bouwen en het Interferentiebeleid bodem zijn in 2022 vastgesteld.
Sinds juni 2022 is de nieuwe Voorziening Verduurzaming Onderwijsvastgoed beschikbaar voor de co-financiering middels subsidie voor isolatie en/of ventilatie maatregelen van scholen. In 2022 is nog geen subsidie verstrekt.   

Voor de uitvoering van het beleid worden de exploitatiemiddelen ingezet en er wordt optimaal gebruik gemaakt van de stimuleringsregelingen van het Rijk of de provincie. De gemeente heeft vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) subsidie ontvangen voor het aardgasvrij maken van de eerste transitiewijk De Heuvel/Amstelwijk. Met deze bijdrage vanuit het Rijk kan de gemeente samen met betrokken partijen zoals de woningcorporaties en wijkbewoners nog intensiever aan de slag met de overgang naar schone energie.

In 2020 is € 46 miljoen ter beschikking gesteld in de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie. Hiervan is € 1.575 miljoen uitgegeven tot en eind 2022, waarmee de stand van de reserve op 31 december 2022 € 44.3 miljoen bedraagt. Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatiecijfers van het bestedingsplan van de bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie in 2022. De lasten zijn lager dan eerder geraamd. Dat valt te verklaren omdat voor de post bewonersinitiatieven (subsidie en rentekorting) de subsidies al wel voor een veel hoger bedrag dan bij realisatie staat zijn toegekend. Maar door vertraging bij de uitvoering door de inwoners vanwege gebrek aan materialen en beschikbare aannemers, of overloop over het jaar, zijn deze nog niet allemaal vastgesteld en uitgekeerd. Dit vindt in 2023 plaats. Tenslotte is er sprake van een onderbesteding bij de verduurzaming van de eigen gemeentelijke panden. Ondanks dat de bestedingen in 2022 zijn achtergebleven, zal het totale krediet, gezien de planning van de verduurzaming van een aantal gemeentelijke panden, uiterlijk in 2024 zijn gebruikt.  

Niet uitgegeven middelen worden niet onttrokken uit de bestemmingsreserve en blijven beschikbaar voor latere jaren.

Begroting na wijzigingen 2022

Realisatie 2022

Verschil 2022

Onderwijs

0

0

0

Verduurzaming onderwijsvastgoed

0

0

0

VHLOSV – Bouwen en wonen

1.495

990

505

Wijkaanpakken

820

605

215

Bewonersinitiatieven

675

385

290

Bestuur en ondersteuning

384

154

230

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

384

154

230

Totaal

1.879

1.144

735

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25