Jaarrekening

Begrotingsrechtmatigheid

Algemeen
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt de begrotingsrechtmatigheid als volgt omschreven:

“Financiële beheershandelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de Raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar van belang zijn.”

Binnen dit kader zijn een aantal verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen, volgens de commissie BBV, ten minste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Nr.

Beschrijving soort onrechtmatigheid 

Telt mee voor het oordeel?

1

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten 

Nee

2

Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen 

Nee

3

Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn 

Ja

4

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd 

Ja

5

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend 

Ja

6

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt 

a

Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar

Ja

b

Geconstateerd na verantwoordingsjaar 

Nee

7

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren 

a

Jaar van investeren

Ja

b

Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

Nee

Bij de onderstaande programma’s is sprake van een overschrijding van de lasten ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Lastenoverschrijdingen die op grond van het voorgaande als onrechtmatig moeten worden gekwalificeerd zijn in de analyse begrotingsoverschrijdingen toegelicht.

Analyse begrotingsoverschrijdingen
Aangezien een lastenoverschrijding op programmaniveau een saldo is van meerdere onderdelen binnen een programma, is het mogelijk dat de nadere uitsplitsing van de overschrijdingen kan leiden tot een hoger bedrag aan overschrijdingen dan het saldo van overschrijdingen op het programma. Op bepaalde programmaonderdelen zijn namelijk ook lagere lasten dan begroot gerealiseerd. Deze zijn in het kader van de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid buiten beschouwing gelaten. In onderstaande analyse is een ondergrens gehanteerd van € 50.000 ten opzichte van de actuele begroting.

Lasten overschrijding jaarstukken 2022 ten opzichte van begroot 2022

Onrechtmatig, althans, telt, niet mee over het oordeel

Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad

Programma:

5. Sport, cultuur en recreatie

146

Totaal overschrijdingen programma

146

Overige onderdelen:

Algemene Dekkingsmiddelen

523

Totaal overschrijdingen overige onderdelen

523

Investeringen: 

Oracle / Unix 2020

109

DMO Gegevensmanagement 2022

65

Ruimtelijk kader De Star - toekomst GREX

139

Totaal overschrijdingen kredieten 

367

Totaal overschrijdingen 

1.036

Bedragen x € 1.000

Programma Sport, cultuur en recreatie
Negatief saldo op programmaniveau wordt veroorzaakt door Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie (€ 873.000 nadeel). Het nadeel op dit taakveld wordt voor een groot deel veroorzaakt door het uitvoeringsprogramma van de landschapstafel Duin, Horst & Weide. Alle andere taakvelden in dit programma hebben een positief saldo. De taakvelden worden verder in de jaarrekening nader toegelicht.

Onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen
Taakveld Treasury (€ 223.000 nadeel)
Het nadeel op het taakveld wordt veroorzaakt doordat er door opgelopen vertragingen in de realisatie van grondexploitaties en investeringen minder rente aan andere taakvelden worden toegerekend.

Taakveld Overige baten en lasten (€ 257.000 nadeel)
Het nadeel op taakveld overige baten en lasten betreft een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren en een stelpost kostendekkende leges die in verband met de coronacrisis niet is ingevuld.

Daarnaast is er sprake van Taakveld OZB Woningen (€28.000 nadeel), Taakveld OZB Niet-woningen (€35.000 voordeel) en Taakveld Belastingen overig (€51.000 voordeel).

Investeringen:

Het ICT-beheer van de gemeente Leidschendam-Voorburg is per medio 2022 volledig in eigen handen. De eerdere samenwerking met de gemeente Westland is daarmee tot een eind gekomen. De werkelijke kosten voor dit krediet zijn door de ontvlechting hoger uitgevallen ad € 109.000 dan eerder voorzien.

Binnen de gemeente wordt data gedreven werken een steeds belangrijker onderwerp. Gebleken is in 2022 dat de interne vraag naar datarapportages daarom is toegenomen. Vanwege de gestegen interne vraag naar datarapportages zijn de gerealiseerde kosten voor 2022 met € 65.000 hoger dan voorzien.

De kosten van opstellen ruimtelijk kader De Star vallen onder andere door de langere doorlooptijd en meerdere aanvullende onderzoeken hoger uit ad € 139.000 dan het hiervoor beschikbaar gestelde krediet. Alle gemaakte kosten zullen ingebracht worden in de in 2023 nog te openen grondexploitatie “De Star”.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25