Paragrafen

Onderhoud Kapitaalgoederen

Deze paragraaf bevat het beleid ten aanzien van het planmatig onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Aan de orde komen het integraal beheerkwaliteitsplan (Bkp) met de onderliggende plannen, het gemeentelijk gebouwenbestand en de sportaccommodaties. Ook zijn er tabellen met de kerncijfers, de beheerplannen die reeds zijn vastgesteld of die in 2023 worden vastgesteld en een overzicht van de in de jaarrekening 2022 geraamde en gerealiseerde onderhoudskosten van de kapitaalgoederen.

De kapitaalgoederen in de openbare ruimte vormen het gezicht van de gemeente. Ook zijn ze een middel om de doelen uit de programma's te realiseren. De grondoppervlakte van onze gemeente is circa 3.562 hectare. Hierin wonen, werken en recreëren we.  

Goed onderhoud is belangrijk.
Dit vloeit voor uit de wettelijke verplichting (zoals het onderhoud van riolering en wegen), maar ook voor de stevige financiële positie van onze gemeente. Door onderhoud blijft het leefklimaat in onze gemeente aantrekkelijk. Goed onderhoud draagt ook bij aan de doelstellingen, zoals die voor verkeer, milieu en openbare ruimte. Dit vraagt beleidsvisies op het beheer van de financiële gevolgen voor de budgetten.

Voor een goed onderhoud aan de kapitaalgoederen zijn nodig:

  • Actueel beheersysteem
  • Voldoende budget voor zowel klein als grootschalig onderhoud
  • Voldoende budget voor vervangingen
  • Voldoende budget voor reconstructie van verhardingen van wegen
  • Voldoende kennis van wet- en regelgeving.

Deze paragraaf heeft een overzicht hoe het afgelopen jaar de kapitaalgoederen zijn onderhouden.

Beheerplannen en beheerssystemen
In het Beheerkwaliteitsplan (2017) staan de beleidsuitgangspunten, de kwaliteit van het beheer en de benodigde middelen centraal. Met een (actueel) beheersysteem is het mogelijk de kwaliteit van de buitenruimte te monitoren en bij te sturen. Het streven is om integraal te werken. De bestaande beheerplannen en onderhoudsplanning is de basis van onze werkzaamheden. In de tabel aan het einde van deze paragraaf staat een overzicht aan van de bestaande beleidsbeheerplannen van de gemeente. In 2022 zijn voorbereidingen getroffen voor de actualisatie van het beheerkwaliteitsplan.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25