Bijlagen

Indicatoren

6.4 Indicatoren

Indicatoren

In onderstaande tabel zijn de verplichte indicatoren opgenomen. De vermelde cijfers zijn gebaseerd op de meest recente gegevens die door het CBS (www.waarstaatjegemeente.nl) zijn gepubliceerd. De nummering verwijst naar de voorgeschreven indeling, ontbrekende nummers betreffen vervallen indicatoren.

Nr.

Naam

Eenheid

Peiljaar

Waarde

Bron

1

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2022

8,5 fte

Eigen gegevens

2

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2022

8,1 fte

Eigen gegevens

3

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2022

€ 850

Eigen gegevens

4

Externe inhuur

Inhuur regulier t.o.v. totale kosten

2022

23%

Eigen gegevens

5

Overhead

% van totale lasten

2022

11,8%

Eigen gegevens

6

Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 17 jaar

Aantal per 1.000 inwoners 12-17 jaar

2021

12 (landelijk 8)

Bureau Halt

8

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners

2021

2,54 (landelijk 1,76)

CBS - Diefstallen

9

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2021

4,4 (landelijk 4,3)

CBS - Criminaliteit

10

Diefstallen uit woningen

Aantal per 1.000 inwoners

2022

0,29 (landelijk 0,32)

CBS - Diefstallen

11

Vernieling

Aantal per 1.000 inwoners

2021

3,74 (landelijk 4,12)

CBS - Criminaliteit

14

Functiemenging

%

2021

36,9% (landelijk 53,3%)

CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

16

Vestigingen van bedrijven

per 1.000 inwoners 15-65 jaar

2021

141,2 (landelijk 165,1)

LISA

17

Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven leerplichtigen)

Aantal per 1.000 inwoners 5-18 jaar

2019

1,1 (landelijk 2,4)

DUO/Ingrado

18

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 inwoners 5-18 jaar

2021

30 (landelijk 20)

DUO/Ingrado

19

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2021

1,9% (landelijk 1,9%)

DUO/Ingrado

20

Niet-sporters

%

2020

46% (landelijk 49,3%)

Gezondheidsmonitor volwassenen, GGD’en, CBS en RIVM

21

Banen

per 1.000 inwoners 15-65 jaar

2021

466,4 (landelijk 805,5)

CBS Bevolkingsstatistiek / LISA bewerking ABF Research

22

Jeugdcriminaliteit

% 12 t/m 21 jarigen

2022 (eerste halfjaar)

0,4% (landelijk 0,3%)

CBS - Jeugd

23

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

2021

6% (landelijk 6%)

CBS - Jeugd

24

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

2021

68,4% (landelijk 70,4%)

CBS - Arbeidsdeelname

26

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

%

2021

1% (landelijk 2%)

CBS - Jeugd

27

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder

2021

448,4 (landelijk 431,2)

CBS - Participatiewet

28

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 65 jaar

2022 (tweede kwartaal)

163 (landelijk 130)

CBS - Participatiewet

29

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2022 (eerste halfjaar)

11,1% (landelijk 10,7%)

CBS - Jeugd

30

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

2022

1% (landelijk 1,1%)

CBS - Jeugd

31

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2022

0,4% (landelijk 0,3%)

CBS - Jeugd

32

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

2022

470 (landelijk 640)

CBS - Monitor sociaal domein Wmo

33

Omvang huishoudelijk restafval

Kilogram per inwoner

2020

224 (landelijk 170)

CBS - Statistiek huishoudelijk afval

34

Hernieuwbare elektriciteit

%

2020

3,9% (landelijk 10,1%)

Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor

35

Gemiddelde WOZ waarde woningen

1.000 euro

2022

340 (landelijk 317)

CBS - Statistiek waarde onroerende zaken

36

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

2021

4,5 (landelijk 8,9)

BAG/ABF - Systeem Woningvoorraad

37

Demografische druk (verhouding tussen enerzijds jongeren en ouderen en anderzijds bevolking 20 tot 65 jaar)

%

2022

80,7% (landelijk 70,3%)

CBS - Bevolkingsstatistiek

38

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro’s

2022

800 (landelijk 823)

COELO, Groningen

39

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro’s

2022

867 (landelijk 905)

COELO, Groningen

Toelichting op de indicatoren

Taakveld: Bestuur en Ondersteuning

1

Formatie

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie op peildatum 1 januari.
Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek.

Taakveld: Bestuur en Ondersteuning

2

Bezetting

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan.
Terugkijkend naar een begrotingsjaar wordt de werkelijke bezetting berekend. Conform de definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering is berekend de gemiddelde bezetting in dat begrotingsjaar door het gemiddelde te nemen van de werkelijke bezetting op 1 januari en op 31 december.

Taakveld: Bestuur en Ondersteuning

3

Apparaatskosten

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Taakveld: Overhead

4

Externe inhuur

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Taakveld: Overhead

5

Overhead

De overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Taakveld: Veiligheid

6

Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 17 jaar

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Taakveld: Veiligheid

8

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Taakveld: Veiligheid

9

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Taakveld: Veiligheid

10

Diefstallen uit woningen

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Taakveld: Veiligheid

11

Vernieling

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Taakveld: Economie

14

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Taakveld: Economie

16

Vestigingen van bedrijven

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 65 jaar.

Taakveld: Onderwijs

17

Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven leerplichtigen)

Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school of instelling en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht.

Taakveld: Onderwijs

18

Relatief verzuim

Van relatief verzuim is sprake als een jongeren wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt (ongeoorloofd afwezig). Ook veelvoudig te laat komen  kan hiertoe worden gerekend.

Taakveld: Onderwijs

19

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Taakveld: Sport, cultuur en recreatie

20

Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Taakveld: Sociaal domein

21

Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 65 jaar.

Taakveld: Sociaal domein

22

Jeugdcriminaliteit

Het percentage jongeren (12 tot 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Taakveld: Sociaal domein

23

Kinderen in uitkeringsgezin

Het percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Taakveld: Sociaal domein

24

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  (potentiële) beroepsbevolking.

Taakveld: Sociaal domein

26

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Taakveld: Sociaal domein

27

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Taakveld: Sociaal domein

28

Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 65 jaar.

Taakveld: Sociaal domein

29

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Taakveld: Sociaal domein

30

Jongeren met jeugdbescherming

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.
In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Taakveld: Sociaal domein

31

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12 tot 23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 tot 23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Taakveld: Sociaal domein

32

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Taakveld: Volksgezondheid en milieu

33

Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld restafval dat te groot of te zwaar is om op dezelfde wijze als het huishoudelijk restafval te worden aangeboden.

Taakveld: Volksgezondheid en milieu

34

Hernieuwbare elektriciteit

Het percentage hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie genoemd. Dit is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld zoals uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa.

Taakveld: Algemene Dekkingsmiddelen

35

Gemiddelde WOZ waarde woningen

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Taakveld: VHLOSV

36

Nieuw gebouwde woningen

Het aantal nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen zoals transformaties.

Taakveld: VHLOSV

37

Demografische druk (verhouding tussen enerzijds jongeren en ouderen en anderzijds bevolking 20 tot 65 jaar)

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Taakveld: VHLOSV

38

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Taakveld: VHLOSV

39

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25