Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Primitieve
begroting
2022

Begrotings-
wijzigingen
2022

Begroting na
wijziging
2022

Realisatie
2022

Voor- / nadeel

Lasten

Bestuur en Ondersteuning

10.092

-120

9.971

10.007

-36

Veiligheid

8.995

148

9.142

9.137

6

Verkeer en Vervoer

12.632

-875

11.757

10.671

1.086

Economie

1.214

1.110

2.324

1.954

370

Onderwijs

9.185

-592

8.594

8.466

128

Sport, cultuur en recreatie

18.930

1.253

20.183

20.329

-146

Sociaal domein

104.397

8.835

113.231

112.540

691

Volksgezondheid en milieu

20.617

541

21.158

20.956

202

VHLOSV

24.522

-6.420

18.103

17.848

254

Totaal lasten programma's

210.584

3.879

214.464

211.908

2.556

Baten

Bestuur en Ondersteuning

3.082

-8

3.074

3.743

669

Veiligheid

160

92

252

204

-48

Verkeer en Vervoer

394

25

419

938

520

Economie

461

815

1.276

1.519

244

Onderwijs

2.566

124

2.690

2.718

28

Sport, cultuur en recreatie

3.443

-366

3.077

4.156

1.078

Sociaal domein

36.331

358

36.689

37.032

343

Volksgezondheid en milieu

21.923

87

22.011

21.965

-46

VHLOSV

19.316

-5.509

13.808

10.290

-3.517

Totaal baten programma's

87.676

-4.380

83.296

82.566

-729

Saldo van baten en lasten programma's

-122.908

-8.260

-131.168

-129.342

1.826

Lasten

Onvoorziene uitgaven

100

0

100

0

100

Vennootschapsbelasting

30

0

30

68

-38

Overhead

33.330

555

33.885

32.722

1.163

Algemene Dekkingsmiddelen

213

504

717

1.240

-523

Totaal lasten overige onderdelen

33.674

1.059

34.733

34.031

702

Baten

Onvoorziene uitgaven

0

0

0

0

0

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

Overhead

0

140

140

230

90

Algemene Dekkingsmiddelen

144.226

17.591

161.817

164.207

2.390

Totaal baten overige onderdelen

144.226

17.731

161.957

164.437

2.480

Saldo van baten en lasten overige onderdelen

110.552

16.672

127.224

130.406

3.182

Totaal saldo van baten en lasten

-12.356

8.412

-3.944

1.065

5.009

Storting in reserves

10.662

25.443

36.105

34.624

1.481

Onttrekking aan reserves

17.462

25.056

42.518

39.508

-3.011

Saldo mutaties reserves

6.801

-387

6.413

4.884

-1.530

Resultaat na bestemming

-5.555

8.025

2.470

5.949

3.479

Bedragen x € 1.000

tekst

Primitieve begroting 2022

Begrotings-wijzigingen 2022

Begroting na wijziging 2022

Realisatie 2022

Voor- / nadeel

Resultaat na bestemming

-5.555

8.025

2.470

5.949

3.479

Saldo van incidentele baten en lasten (last)

9.757

-3.936

5.821

2.020

-3.801

Structureel resultaat na bestemming

4.202

4.089

8.291

7.969

-322

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25