Jaarrekening

Balans met toelichting

ACTIVA

31-12-2022

31-12-2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief

492

221

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

276

268

Totaal immateriële vaste activa

768

489

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

169.724

157.168

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

57.177

55.557

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

18.862

18.272

Totaal materiële vaste activa

245.763

230.997

Financiële vaste activa

a. Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

18.775

18.775

b. Overige langlopende leningen u/g

14

19

c. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar en langer

540

653

Totaal financiële vaste activa

19.329

19.447

Totaal vaste activa

265.861

250.933

Vlottende activa

Voorraden:

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

38.226

37.288

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

a. Vorderingen op openbare lichamen

16.552

13.650

b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist

12.155

25.129

c. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

3.778

3.638

d. Overige vorderingen

9.566

9.136

Totaal uitzettingen

42.052

51.553

Liquide middelen

16

3

Overlopende activa:

a. De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

- Het Rijk

1.275

0

- Overige Nederlandse overheidslichamen

660

660

b. Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

5.405

5.962

Totaal overlopende activa

7.340

6.622

Totaal vlottende activa

87.634

95.466

Totaal activa

353.496

346.399

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25