Jaarrekening

Overzicht jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit:

 • De waarderingsgrondslagen voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling.
 • Det overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting.
 • Begrotingsrechtmatigheid
 • Financiële resultaten per programma
 • De balans en de toelichting op de balans inclusief de niet uit de balans blijkende bedragen en de gebeurtenissen na balansdatum.
 • Een overzicht van de realisatie van het investeringsplan en toelichting.
 • De overzicht met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)
 • Een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld
 • Een opgave volgens de Wet normering topinkomens (WNT)
 • Een overzicht van de incidentele baten en lasten en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
 • Overzicht van de personeelslasten per taakveld
Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25