Algemeen

Leeswijzer

De jaarstukken 2022 bestaan uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid op de door de raad vastgestelde programma’s. Er wordt antwoord gegeven op de drie W-vragen: Wat willen we bereiken, Wat hebben we daarvoor gedaan en Wat heeft het gekost.

De mate waarin we de beleidsspeerpunten, zoals opgenomen in de programmabegroting 2022, hebben gerealiseerd, brengen we tot uitdrukking met de volgende kleuren:

Status van de speerpunten van beleid per 31 december 2022

GROEN

Speerpunt is gerealiseerd in 2022

ORANJE

Vertraging in de voorbereiding/uitvoering, speerpunt wordt afgerond in 2023

ROOD

Knelpunten in de voorbereiding/uitvoering, speerpunt wordt niet gerealiseerd


Bij de programmaverantwoordingen wordt per speerpunt een toelichting gegeven op de status per 31 december 2022. Het jaarverslag bevat ook de paragrafen die vanuit een dwarsdoorsnede een aantal specifieke thema’s uitwerken.

De jaarrekening vormt het financiële gedeelte van de jaarstukken 2022. In de jaarrekening is een overzicht van de baten en lasten over 2022 opgenomen. Het bevat een toelichting op het overzicht van baten en lasten evenals de balans met toelichting.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25