Bijlagen

Integriteit

De gemeente legt ook middels een separaat Jaarverslag integriteit verantwoording af over het integriteitsbeleid en de uitvoering.

De organisatie voert sinds een aantal jaren een integriteitsbeleid dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen en dat in elk geval aandacht besteedt aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie. De organisatie heeft vier interne vertrouwenspersonen voor zowel integriteit als ongewenste omgangsvormen. Een juridisch adviseur HR van de afdeling Bedrijfsvoering is aangewezen als integriteitscoördinator. De concerncontroller is verantwoordelijk voor het integriteitsbeleid en de adequate afhandeling van meldingen. De preventieve handhaving komt tot uitdrukking in allerlei maatregelen die genomen zijn bij indiensttreding, informatiebescherming, inkoop- en aanbestedingsprocedures en periodieke communicatie. De repressieve handhaving wordt geborgd door een zorgvuldige meldingsprocedure en onderzoeksprocedure en het opleggen van eventuele (rechtspositionele) maatregelen.

Ontwikkeling integriteitsbeleid 2022
Het  'nieuwe normaal' van deels thuis en deels op kanoot werken, digitaal vergaderen, en daarmee andere omgangsnormen en -vormen zijn vanuit integriteit een aandachtspunt geweest in 2022. De diverse schandalen over omgangsnormen in organisaties en televisieshows zijn daarbij een extra aanleiding geweest. In overleg met het management is nadrukkelijk gekeken in welke mate bestaande of nieuwe ongewenste omgangsvormen zich in de organisatie voordoen. Vooralsnog zijn hieruit geen belangwekkende signalen voortgekomen. In 2023 zal hier mee worden voortgegaan via enquêtes en onderzoek.

Ook is er meer aandacht besteedt aan de profilering van de vertrouwenspersonen door langs te gaan bij afdelingen en op intranet en de mededelingschermen er aandacht aan te geven. Tevens is in de week van de integriteit (1-8 december) actief aandacht gevraagd voor integriteit door iedere dag een integriteitsvraagstuk voor te leggen. De campagne heeft veel reacties gekregen. Eind 2022 is ook een proef gestart waarbij alle medewerkers rechtstreeks een externe vertrouwenspersoon kunnen benaderen. Het doel van deze proef is om te kijken of een extern vertrouwenspersoon meer veiligheid biedt waardoor de meldingsbereidheid toeneemt.

De raad heeft begin 2022 het protocol voor het afhandelen van integriteitsmeldingen over bestuurders en raadsleden vastgesteld. Hoewel dit strikt genomen niet tot het integriteitsbeleid van de ambtelijke organisatie behoort, is door goede samenwerking tussen raad, griffie, burgemeester en ambtelijke organisatie een duidelijke en goede procedure vastgesteld die alle betrokkenen in het proces voldoende beschermt.

Integriteitsmeldingen 2022
In totaal zijn in 2021 elf kwesties over een (vermoeden) van een integriteitskwestie besproken dan wel behandeld. Negen kwesties zijn voorgelegd aan de vertrouwenspersoon, twee signalen zijn binnengekomen bij de integriteitscoördinator. De (vermoedelijke) schendingen hebben in de helft van de gevallen betrekking op ongewenst gedrag. De (vermoedelijke) schendingen zijn losse incidenten, waardoor geen patronen zichtbaar zijn die extra aandacht behoeven. Eén melding heeft geleid tot een nader intern onderzoek volgens het protocol integriteitsonderzoeken en loopt nog door in 2023.

Er zijn geen meldingen of klachten ingediend bij het Huis voor Klokkenluiders.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2023 13:47:47 met de export van 07/13/2023 13:26:25